Hlavní stránka

Informace k platbě úplaty v průběhu prázdnin

 Děti, které nebyly přihlášené k docházce do MŠ celý měsíc červenec/ srpen mají na tento měsíc úlevu z úplaty tj. 0,-Kč

Děti, které byly přihlášené k docházce do MŠ v měsících červenec/ srpen budou platit 450,- Kč školného stanovené ředitele příspěvkové organizace.

Výjimku z úplaty tvoří děti v posledním roce docházky do MŠ před nástupem do ZŠ

Dále je osvobozen od úplaty :

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi5),

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči6),

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče7),

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
Mateřská škola je součástí základní školy Máchovo nám. Je umístěna v dolní části budovy ZŠ. Patří k ní zahrada s pískovišti a průlezkou. V současné době je trojtřídní a navštěvuje ji 78 dětí. Nejmladší děti (3 -4 roky) dochází do třídy Koťátek. Ostatní děti jsou rozděleny do třídy Berušek a Slůňat. Tyto třídy jsou věkově smíšené od 4 let dítěte až po předškoláky.

K ZŠ patří i MŠ Vilsnice, která je jednotřídní a v současné době ji navštěvuje 24 dětí.PROVOZ  MŠ:
Provozní doba:   6 .00    -    16:00  hodin

ŠKOLNÉ :
Školné na rok  2018/ 2019 je stanovené ve výši
450,- Kč.  Splatnost do 20. dne v měsíci.

PŘEDŠKOLÁCI ( děti s nástupem do ZŠ v září 2019 ) ŠKOLNÉ NEPLATÍ  !!!

DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ŠKOLNÉ NEPLATÍ !!!


DĚTI RODIČŮ, KTEŘÍ POBÍRAJÍ HMOTNOU NOUZI A  PROKÁŽÍ JÍ, MAJÍ MŠ BEZÚPLATNĚ. PLATÍ POUZE STRAVNÉ.

DLOUHODOBÝ CÍL NAŠÍ  MŠ

je vytvořit v MŠ  prostředí, kde se děti  budou cítit především dobře a bude plně respektována jejich individualita. Naše pedagogické snažení směřuje k tomu, aby dítě, které odchází z MŠ, bylo optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, psychické a sociální.
Šťastné a veselé dítě, které se těší do MŠ je dobře připraveno na další vzdělávání.
Adresa URL se specifikací gadgetu nebyla nalezena