Berušky‎ > ‎

Aktuality Berušek


Akce třídy "Berušky" září

přidáno: 4. 9. 2020 2:19, autor: Věra Hájková

8.9.2020 v 10 hod. - Muzeum Děčín - interaktivní pohádka - "Plaváček" - cena 50,- Kč
24.9.2020 v 10:30 hod. - pohádka "Čtvero roční období" - cena 50,- Kč

Seznam věcí do MŠ

přidáno: 1. 9. 2020 3:51, autor: Věra Hájková

Do MŠ si děti přinesou:

- podepsaný kelímek a kartáček na zuby
- pyžamo
- oblečení do třídy
- jiné oblečení na ven (dle počasí)
- gumáky, pláštěnky
- bačlory (ne Crocs, ne pantofle)
- nějaké náhradní tepláky, spodní prádlo a ponožky, pro případ nehody.

Veškeré oblečení a boty si, prosím, podepište!!!!!!

Zápis do mateřských škol

přidáno: 28. 4. 2020 1:49, autor: Věra Hájková

Zápis do mateřských škol

V souladu s doporučením MŠMT se zápis do mateřských škol bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole, a to v termínu od 4. do 15. května 2020
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dle § 34 odst. 1 školského zákona děti narozené od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti ve věku od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, a to podle předem stanovených kritérií ředitelkou/ředitelem školy. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se budou přijímat prostřednictvím:

• datové schránky školy,  adresa: 2jbmcmh

• e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem, • poštou (musí být doručeno do 15.05.2020), e-mail: alena.pechova@machovka.cz

• případně dle konkrétní situace osobním podáním v pracovních dnech.

V posledním případě je nezbytné domluvit si přesný čas podání žádosti se školou telefonicky, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.  Telefonní číslo: 775861784

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude obsahovat:

• jméno a příjmení žadatele - dítěte,

• datum narození,

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, (v případě cizinců místo pobytu),

• konkrétní mateřskou školu, MŠ Máchovo nám. ( Chmelnická), Děčín 

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje),

• jméno a příjmení tohoto zástupce,

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování, telefonní číslo.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte. Doložení řádného očkování dítěte:

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor prohlášení níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

UPOZORNĚNÍ: V žádosti je nutné uvést také telefonní číslo na zákonného zástupce pro případ zpětné vazby a v případě podání žádosti poštou, pro přidělení registračního čísla. Pořadí, v jakém byla žádost doručena, nemá vliv na přednostní přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Dokumenty ke stažení zde:

UPOZORNĚNÍ pro rodiče

přidáno: 28. 4. 2020 1:34, autor: Věra Hájková

Vzhledem k situaci, která probíhá,

se ke dni


4.5. 2020 otevírá MŠ - pouze pro děti pracujících rodičů, v počtu 

max.

15 dětí na třídu.


V rámci docházky do MŠ je dítě povinno mít :


3 ks roušek na celý den – podepsané! Potvrzení o bezinfekčnosti 

vyplní rodiče při vstupu do MŠ.


Zápis do prvních tříd

přidáno: 6. 4. 2020 0:55, autor: Věra Hájková

Zápis do prvních tříd


Vážení rodiče, vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Na základě doporučení MŠMT se zápisy konané do 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 budou provádět bez přítomnosti dětí. Zápis k povinné školní docházce stanovili ředitelé základních škol v Děčíně v termínu od 14. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Naše škola bude organizovat zápis (odklad) dítěte online formou. 
Postup:

  1. Navštivte webovou stránku pro elektronický online zápis (možnost zapsat žáka bude přístupná od 14. 4. 2020 - 30. 4. 2020).

  2. Vyplňte formulář, který se zobrazí (osobní údaje včetně kontaktních informací; zvolte zda žádáte případně  odklad povinné školní docházky). 

  3. Potvrdíte a tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.

  4. Po vyplnění obdržíte následně zprávu s přílohou (soubor PDF) do uvedené datové schránky / váš e-mail. Zákonný zástupce dokončí formální část zápisu podpisem vyplněný PDF soubor vytiskne* a následně podepíše (možno i elektronicky). Podepsaný formulář společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU) doručí jedním z těchto způsobů:


1) Datovou schránkou: 2jbmcmh

2) E-mailem na: zapis@machovka.cz

3) Poštou (doporučeně) - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p.o., Raisova 688/11, Děčín 4, 405 02 

4) Osobně - čas možnosti doručení (nebo sepsání žádosti) je vždy v pondělí a středu (8:00 - 12:00 hodin), v období od 14.  4. - 30. 4. 2020, v hlavní budově na Máchovo nám. 2. patro.


*V případě, že zákonný zástupce nemá možnost formulář vytisknout, dostaví se osobně přímo do školy v uvedených dnech.


V případě nutné potřeby volejte na číslo ředitelky školy: 723 536 763


K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku. Děti, které dovrší 6 let od září do konce prosince 2020, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dovrší 6 let od ledna do konce června 2021, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Školské obvody jsou stanoveny dle obecně závazné vyhlášky.

Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitelka. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitelky školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

Mgr. Bc. Alena Tomášková, ředitelka školy

iŠkolička

přidáno: 30. 3. 2020 4:45, autor: Věra Hájková   [ aktualizováno 30. 3. 2020 7:14 ]

Vážení rodiče,
až do odvolání nám (i Vám)  jsou zdarma zpřístupněny pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo. Rovněž je všem rodičům nabízena vzdálená technická pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. 
Odkaz naleznete zde:

Žádost o ošetřovné

přidáno: 19. 3. 2020 12:17, autor: Věra Hájková

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)

V  současné situaci doporučujeme elektronické vyzvednutí žádosti!
Požadavek zašlete na e-mail: marie.koubkova@machovka.cz. Do textu napište jméno dítěte, jeho /její rodné číslo a poznámku, zda dítě navštěvuje ZŠ nebo MŠ.
V případě, že nemáte tuto možnost, kancelář školy je otevřena v prac. dnech od 8 do 12 h.

Informace na tel.: 412 531 551

MŠ uzavřena

přidáno: 16. 3. 2020 8:09, autor: Věra Hájková   [ aktualizováno 16. 3. 2020 8:10 ]

Rada města se usnesla, že od 17.3.2020 bude MŠ Máchovo nám. uzavřena.

AKCE ÚNOR A BŘEZEN

přidáno: 12. 2. 2020 3:55, autor: Věra Hájková

11.02.2020     BĚHEM DOPOLEDNE VE ŠKOLCE KARNEVAL
21.02.2020  - "AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ" - muzikálové představení MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN - 60,-Kč
02.03.2020  - "MLADÝ ARCHITEKT" - program pro děti - 45,- Kč 
11.03.2020  -  "Karneval zvířat" - cena 45,- Kč
17.03.2020  -  ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
25.03.2020  -  PRVNÍ POMOC V MŠ - 50,- Kč

PŘÍSPĚVEK UNIE RODIČŮ!

přidáno: 12. 2. 2020 3:44, autor: Věra Hájková

Příspěvek UNIE RODIČŮ 250,-Kč na druhé pololetí zaplaťte do konce února!!

1-10 of 63