Berušky‎ > ‎Aktuality Berušek‎ > ‎

Zápis do prvních tříd

přidáno: 6. 4. 2020 0:55, autor: Věra Hájková

Zápis do prvních tříd


Vážení rodiče, vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Na základě doporučení MŠMT se zápisy konané do 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 budou provádět bez přítomnosti dětí. Zápis k povinné školní docházce stanovili ředitelé základních škol v Děčíně v termínu od 14. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Naše škola bude organizovat zápis (odklad) dítěte online formou. 
Postup:

  1. Navštivte webovou stránku pro elektronický online zápis (možnost zapsat žáka bude přístupná od 14. 4. 2020 - 30. 4. 2020).

  2. Vyplňte formulář, který se zobrazí (osobní údaje včetně kontaktních informací; zvolte zda žádáte případně  odklad povinné školní docházky). 

  3. Potvrdíte a tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.

  4. Po vyplnění obdržíte následně zprávu s přílohou (soubor PDF) do uvedené datové schránky / váš e-mail. Zákonný zástupce dokončí formální část zápisu podpisem vyplněný PDF soubor vytiskne* a následně podepíše (možno i elektronicky). Podepsaný formulář společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU) doručí jedním z těchto způsobů:


1) Datovou schránkou: 2jbmcmh

2) E-mailem na: zapis@machovka.cz

3) Poštou (doporučeně) - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p.o., Raisova 688/11, Děčín 4, 405 02 

4) Osobně - čas možnosti doručení (nebo sepsání žádosti) je vždy v pondělí a středu (8:00 - 12:00 hodin), v období od 14.  4. - 30. 4. 2020, v hlavní budově na Máchovo nám. 2. patro.


*V případě, že zákonný zástupce nemá možnost formulář vytisknout, dostaví se osobně přímo do školy v uvedených dnech.


V případě nutné potřeby volejte na číslo ředitelky školy: 723 536 763


K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku. Děti, které dovrší 6 let od září do konce prosince 2020, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dovrší 6 let od ledna do konce června 2021, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Školské obvody jsou stanoveny dle obecně závazné vyhlášky.

Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitelka. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitelky školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

Mgr. Bc. Alena Tomášková, ředitelka školy

Comments