Koťata‎ > ‎

Třídní vzdělávací plán 2021 - 2022

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN TŘÍDY KOŤATA, ROK 2021/2022


ZÁŘÍ - Školníčkovy úkoly

 1. Hola,hola, školka volá

  (Přivítat všechny děti a připravit jim radostný vstup do mateřské školy. Seznámení se s režimem třídy a školky, seznámení se se značkou)

 2. Kde mám svoje bačkůrky?

  (Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev, orientace ve třídě i v herně, správné zacházení s hračkami a jejich úklid na správné místo )

 3. Barevný drak

  ( Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat,

  přináležet ke společenství ve třídě, škole )

 4. Končí léto, podzim je tu

  (Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, znaky podzimu )

 5. Máme rádi vitamíny

  (Osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, ovoce - chutě, tvary,barva, ochutnávka )

ŘÍJEN – Ježkovy úkoly

 1. Vyprávění zahradníka Kryštůfka

  (Posilovat přirozené poznávací city(zvídavost, radost, zájem), zelenina - druhy, tvary, barvy, ochutnávka )

 2. Barevný podzim

  (Rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky, - znaky podzimu, barevné listí, změny v přírodě )

 3. Kutálí se ze dvora

  (Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev - výroba razítek )

 4. Helloween

  (Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností)

LISTOPAD - Větříkovy úkoly

 1. O domečku – Boudo, budko

  (Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní i produktivní. Využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu - vlastnosti zvířat, správné pojmenování )

 2. Nemocí se nebojíme

  ( Osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody - zdraví - nemoc)

 3. Naše rodina

  ( Osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě - znát a umět pojmenovat členy rodiny )

 4. Mikuláš je hodný pán

  (Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii - vánoční zvyky, zvládnutí emocí )

PROSINEC – Vánoční čas

 1. Když se čerti ženili

  (Rozvíjet užívání všech smyslů -vánoční zvyky, zvládnutí emocí )

 2. Chystáme se na Vánoce

  (Vytvářet prosociální postoje k druhému /v rodině, v MŠ / - advent, vánoční tradice )

 3. Kouzelné Vánoce

  (Rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině a ke svému okolí - vánoční zvyky )

 4. Kouzelné Vánoce

  (Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní /vánoční tradice a slavnosti/ - rodinná pohoda, vánoční nadílka v MŠ, dárky )

LEDEN – Sněhulákovy úkoly

 1. My Tři králové

  ( Rozvíjet základní kulturně společenské postoje - zvyky, Masopust )

 2. Zimní sporty a radovánky

  (Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu - znaky zimy, zimní sporty )

 3. Kdo to je ?

  ( Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky- pojmenování základních řemesel )

 4. Jak to bylo ve dne a jak v noci

  ( Vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám - rozlišit, charakteristické znaky)

ÚNOR – Pohádkové úkoly

 1. O koblížkovi

  ( Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní - vyprávět sled událostí, pozorně naslouchat )

 2. Karnevalový rej

  (Rozvíjet mluvený projev dětí, cvičit paměť, pozornost a představivost, fantazii - emoce, radost, společné zážitky )

 3. Zvířátka v zimě

  (Rozvíjet schopnosti vážit si života ve všech jeho formách - jak zvířátkům v zimě pomáháme )

 4. O třech medvědech

  ( Rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti - dramatizace pohádek )

BŘEZEN – Sluníčkovy úkoly

 1. Muzikanti, hrajte

  (Rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti- poznat a pojmenovat některé hudební nástroje )

 2. Máme rádi knížky

  (Posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dětí)

 3. O řepě

  ( Sledovat a vyprávět příběh, pohádku - seznámení se s klasickými pohádkami, poučení z nich )

 4. Jak se budí příroda

  ( Upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou - základní znaky jara, změny v přírodě )

DUBEN – Kuřátkovy úkoly

 1. Když jsem já sloužil

  (Upevňovat pocit sounáležitosti s živou neživou přírodou - domácí zvířata a jejich užitek, zvuky ))

 2. Barevná vajíčka

  (Rozvíjet jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, recitace - příprava na velikonoční svátky )

 3. Děťátko

  (Rozvíjet a kultivovat paměť – posilovat kladné vztahy v rodině)

 4. Jak jezdíme na zelenou

  (Posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dětí - BESIP, rozlišit dopravní prostředky )

 5. Kouzlím a čaruji

  (Získávat schopnosti řídit své chování vůlí - pálení čarodějnic, zvyky )

KVĚTEN – Beruščiny úkoly

 1. Maminka má svátek

  (Vytvářet citové vztahy k rodině - mateřská láska, besídka pro maminky )

 2. Rozkvetlá louka

  (Budovat estetický vztah k životu - co tu roste, kdo tu žije )

 3. Naše město

  (Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi se společností, s přírodou - město - vesnice, rozdíly, znát své město )

 4. Naše tělo

  (Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech - zrak, sluch, čich, chuť a hmat )

ČERVEN – Pejskovy úkoly

 1. Dětský den

  (Osvojit si znalosti k podpoře zdraví a bezpečnosti - čas kamarádství )

 2. Půjdeme do ZOO

  (Osvojit si znalosti k podpoře bezpečnosti - návštěva ZOO, cizokrajná zvířata )

 3. Jedeme na výlet

  (Poznávaní blízkého i vzdálenějšího okolí - pohybová dovednost, výlety do okolí )

 4. Přišlo k nám léto

  (Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou - znaky léta, letní pohoda )

 5. Hurá na prázdniny

  (Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - opakování poznaného, příprava na prázdninový provoz )

ČERVENEC – SRPEN – Co už umím, hry a radovánky

Procvičování znalostí hrou, cvičením…

TÉMATA ZAČLEŇOVANÁ V PRŮBĚHU ROKU :

MP, pojmy vlevo, vpravo, pod, nad, před, za,

Grafomotorika

Tvoření pravidel chování a jednání

Procvičování barev

Utužování kamarádských vztahů mezi sebou

Vypracováno dne :31. 8. 2021

Zpracovaly: Pechová Alena

Jahodová Lenka


Comments